PERLAKSANAAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KAEDAH FIQH

  • mohd aderi che noh macn

Abstract

ABSTRAK

 

Kajian ini bertujuan untuk melihat perlaksanaan kaedah pembelajaran berasaskan projek (PBL) yang dilaksanakan oleh pensyarah dalam proses P&P Sains, Teknologi dan kejuruteraan dalam Islam sebagai usaha meningkatkan kefahaman pelajar pelajar dalam tajuk Kaedah Fiqh. Responden dalam kajian ini adalah terdiri daripada pelajar semester dua progran Diploma Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Politeknik Banting. Kaedah pemerhatian dan temu bual digunakan bagi tujuan pengutipan data. Data dianalisis secara deskriptif dan dipersembahkan dalam bentuk naratif. Dapatan kajian menunjukkan aktiviti PBL merupakan aktiviti P&P yang disukai dan menyeronokkan bagi para pelajar.

 

Kata Kunci: Pembelajaran Berasaskan Projek (PBL), kaedah fiqh, politeknik

 

This study aims to see the implementation of project based learning methods (PBL) implemented by lecturers in the Science, Technology and Engineering P&P processes in Islam as an effort to enhance students' understanding in the Fiqh Method. Respondents in this study were students of second semester, Diploma of Mechanical Engineering program, Department of Mechanical Engineering, Politeknik Banting. Observation and interview methods are used for data collection purposes. The data were analyzed descriptively and presented in narrative form. The findings show that PBL activity is a fun and enjoyable P&P activity for students.

 

Keywords: Project Based Learning (PBL), fiqh method, polytechnic

Published
2018-12-01
Section
Articles